Idézetek levelekből

«« Vissza ««

Gimnázium és Szakközépiskola  -  Emlékkönyv az emlékkönyvben

A Bagi Ilona Leánygimnázium és a Szakközépiskola története a honlap oldalain

 
2007 őszén keresett meg Király Csaba azzal, hogy a Bagi Ilona Leánygimnázium és Szakközépiskola elmúlt éveit szeretné megörökíteni a nemrég megnyitott internetes honlapon. Azt tervezte, hogy az iskola volt diákjainak írásos és fényképes küldeményeivel töltené meg a weblap oldalait. Kérte, írjam le, mi jut eszembe a középiskolás évekből, mit adott nekem az iskola, illetve hogyan tudtam építkezni abból az alapból, melyet tanáraimtól kaptam, fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájuk alapján.
Nagyon váratlanul jött a kérdés. Akkor alig több mint egy éve zártam le munkaviszonyomat egy középiskola gazdaságvezetői munkakörében, így tehát időt tudtam szakítani arra, hogy foglalkozzak  ezzel a megtisztelő feladattal.
 
Emlékezni szép dolog, örvendetes, főleg, ha az ember inkább csak a szép történésekre gondol vissza. Bár az idő távlatában az is megszépül, ami egykor talán kellemetlen vagy fájdalmas esemény volt. Az évek múlásával viszont egy kis nehézséget is jelent a hiteles emlékek felidézése. Elővenni a régi fotókat, az írásos dokumentumokat, tanulmányozni a régi bizonyítvány soraiban a szavak jelentőségét, visszaidézni a tanárt, aki azt leírta, s aláírásával igazolta, vagy éppen visszacseng hangja egy apró momentum kapcsán.
 
Nagy ötlet volt Király Csaba gyakorlati oktató részéről a honlap megnyitása, - aki pedagógus pályáján a diákokkal a legközvetlenebb kapcsolatot tudta megteremteni az iskolában. Hiszen a gyakorlati foglalkozások ideje alatt, az élethez legközelebb álló szituációban töltötte együtt az órákat tanítványaival. Az ilyen tanár-diák kapcsolat egy életre emlékezetes marad. Ezt éreztem meg a honlappal való találkozásom alkalmával, s egy  jegyzetet készítettem erről az észrevételemről.
Ma már elmúlt két éve, hogy belekerültem az emlékek világába. Köszönöm Király Csabának, hogy lehetőséget adott arra, hogy ebben a gyűjtő, majd feldolgozó munkában közvetlenül is részt vehessek.
 
A gimnáziumi és szakközépiskolás diákok által beküldött emlékek mellé a tantestület tagjainak, az igazgatóknak bemutatása is elengedhetetlen volt. E bemutatásra kerülő képsor keretét az iskola története – megalakulása és átalakulása, majd megszűnése - adhatta. Ehhez a tényszerű ismereteket A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvének megismerése szolgáltatta. Az ebben olvasható „történelmi” jellegű leírás, - az iskola megalapításáért folytatott küzdelem, az alapító család tagjainak összefogása egy közérdekű, önzetlen cél megvalósítása érdekében - csodálatos olvasmány volt számomra.
Tudjuk, hogy a legizgalmasabb regényt, a fordulatos cselekménnyel átszőtt történeteket maga az Élet adja és formálja.A honlap egyik alapdokumentuma az iskolaalapítás története

 
Az erről szóló eseményeket ki írhatta volna meg hitelesebben, mint az iskolaalapító családnak egyik tagja, Kalmár Veronika.  Arról a családról, aki ezt a nagy feladatot felvállalta, céltudatosan és jó szívvel, erős akarattal véghezvitte.
Ez az írás lehetőséget adott arra, hogy a Gimnázium sok-sok végzett diákja örömmel és tisztelettel emlékezhet meg az iskolaalapító Kalmár családról. Az Emlékkönyv megszületése Kökény Sándorné Kalmár Veronika nevéhez fűződő érdem, több éves fáradságos, odaadó munkának eredménye.
 
Veronika munkájáért az Emlékkönyv összeállítása kapcsán köszönetet mondanak az 1970 IV. c érettségi találkozóján összejött tanulók és tanárok, az egész iskola nevében.
 
Az Internetes világ kiszélesíti, tágra nyitja ablakát az ismeretszerzési, adatgyűjtési lehetőségek előtt. Csodálatos értéket képvisel a Múzeumban megtalálható dokumentum, Kökény Sándorné Kalmár Veronika által készített kiadvány. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a részletek megismerése céljából - az olvasók egy nagyobb tábora – ma, a számítógép használatával könnyebben jut hozzá egy-egy írásos anyaghoz.
Ezért érdeklődtem én is 2008 márciusában a Honismereti Társaságnál, hogy A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona emlékkönyve c. kiadvány Internetes hozzáférése biztosított-e az anyagot megismerni vágyók számára. A válasz a következő volt:
„Tisztelt Dóka Istvánné!
Javasoljuk, hogy az érintett gimnáziumnál érdeklődjön ez iránt a "bagiszki.hu" weblapcímen.
Üdvözlettel: BHT”
 
Gyakorlatilag a kérdés vissza a feladónak, hiszen pontosan a bagiszki.hu weblap számára – ahol éppen tevékenykedtem az ismeretanyagok feltöltésében - annak bővítéséhez szerettem volna írásos dokumentumhoz jutni. Végül is Király Csaba megvásárolta a könyvet, s elolvasása alapján tudtunk idézetek formájában beilleszteni írásokat e csodálatos anyagból a honlap számára, a forrásanyag megjelölésével.
Az emlékkönyv írásaiból történt bemutatóval a honlap tulajdonosa biztosította, hogy Kökény Sándorné munkája alapján az internet-látogatók körében is megismerésre kerüljön a Pesterzsébet és környéke lakóinak továbbtanulási lehetőségét adó Bagi Ilona Leánygimnázium születésének és működésének érdekfeszítő története - kivonatos formában. Azok a megható hangvételű visszaemlékezések az iskoláról, szívből jövő megemlékezések a tanárokról, melyek Kökény Sándorné Kalmár Veronika kiadványában olvashatók, igazi emberi értékeket képviselnek.
 
 

Kökény Sándorné sz. Kalmár Veronika, a Bagi Ilona Leánygimnázium volt diákja - 1950 IV. a

 

Tanár és igazgató, - Kökény Sándorral, férjével és munkatársával karöltve – tankönyvíró, az oktatás minőségének továbbvitelén fáradozó, tantárgyi oktatás technikai színvonalának emelését megteremtő pedagógus.

- A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola alapítója, első igazgatója, majd minisztériumi munkatárs. A középiskolai oktatással kapcsolatos munkásságát minisztériumi megbízatása alatt még nagyobb intenzitással, a kibővült lehetőségek felhasználásával, tovább szélesítette az oktatás hatékonysága érdekében, családjának, nagy elődeinek szemléletét magában hordozván. 

- Szűkebb hazája, Pesterzsébet első leánygimnáziumának történetét megörökítő dokumentális anyag gyűjtője, írója és szerkesztője. A pesterzsébeti lakosok és az iskola volt diákjainak nevében köszönetünket fejezzük ki, hogy a pesterzsébeti Bagi Ilona Leánygimnázium Emlékkönyve emlékanyagot összeállította, a kiadványt elkészítette.

Ebből az emlékkönyvből szerezhet ismeretet az eddig "tájékozatlan" olvasó az 1990-ben megalakított Baráti Körről, valamint a Kalmár Család emlékére készült emléktábla ünnepélyes avatásáról, s a Gimnázium első igazgatójának tiszteletére a Kalmár Ilona sétány utcanév megszületéséről, mely események munkálataiban ugyancsak Kökény Sándorné Kalmár Veronika személye látható.

- A pesterzsébeti honismereti tevékenység képviselője, áldozatos munkásságával ezen ismeretanyag bővítője, a tevékenység továbbfejlesztője, mint klubvezető, a fiatalok lelkületében a hazafias gondolkodás plántálója, elmélyítője.

 
Munkásságának teljességét nem ismerem, de tudom, hogy e felsoroláson kívül még nem kevés egyéb feladatban vesz részt, melyet Önmaga számára célul tűzött ki.
 
Egy idézet a netről:
"Kökény Sándorné, Krassói Kornélia, Nolipa Irma,
- a három régi iskolatárs -
kiemelkedő városvédő munkájáért Sisi Emlékplakettet vehetett át."
 
Pesterzsébet c. folyóirat száma: 2007. december
 
A Budapesti Honismereti Társaság válaszlevele után kerestem meg közvetlenül e-mailen Kökény Sándornét, s internetes levelezést folytattunk. Kalmár Veronika levelében, mint volt iskolatársat szólított meg, s legnagyobb meglepetésemre pontos lakcím bemondásával tájékoztatott arról, hogy az Emlékkönyv készítésének idején engem is névre szóló levélben kért fel az iskolai emlékek beküldésére. Mint egyik volt diákot keresett meg levelével, amiért ezúton mondok köszönetet, és kérek elnézést, hogy akkor magánjellegű gondjaim miatt akadályoztatva voltam abban, hogy e megtisztelő feladatban részt vehessek.
Akkori elmaradt válaszlevelem, illetve a feladatra történt felkéréstől való távolmaradásom miatt Veronika rosszallását fejezte ki a 2008 tavaszán történt levélváltásunk alkalmával. Ennek ellenére hangjában mégis baráti melegséget éreztem, melyért ezúton is köszönetet mondok.
 
2007-ben, nyugdíjasként – a váratlanul előtolult emlékektől meghatódottan, – nagy örömmel kapcsolódtam be Király Csaba honlapszerkesztő munkájába, s nagy tisztelettel rögzítettem a weboldalra azokat a sorokat, melyek tartalmát Kökény Sándorné Emlékkönyvének olvasása kapcsán ismertem meg. 
Ezzel a forrásanyaggal hitelesítettük a honlapon bemutatott iskola történetét. E honlap látogatói, a volt diákok, a beküldött emlékek bemutatása által igazolják és erősítik a Bagi Ilona Leánygimnázium, majd Szakközépiskola létjogosultságának visszavonhatatlan értékeit. Ezt bizonyítják a honlap Vendégkönyvi bejegyzései és a szerkesztőséghez eljuttatott levelek.
  
A Bagi Ilona Leánygimnázium Emlékkönyvének bevezetőjében olvasható a következő rész:
 
"1970-ben érettségiztek a gimnázium utolsó osztályai.
Az ezt követő időszakról, a szakközépiskoláról,
- amelyben a kilencvenes években ismét nyíltak gimnáziumi osztályok –
nem szól az emlékkönyv;
másra vár az utolsó évtizedek történetének megírása."
 
Nem tudom, hogy ezt a „közvetett felkérést” magáénak érezte-e már valaki. Király Csaba a honlap megnyitásával e feladatból részt vállalt. Várhatóan a 70-es évek után érettségizett diákok körében is erősödnek majd az emlékezés szívet melengető gondolatai.
  
 
Felemelő érzés, hogy egykori szülővárosom, Pesterzsébet,
- melyet negyven éve elhagyni kényszerültem, de szívemben soha el nem feledtem -
ilyen szép emléket őrizhet,
egyrészt a Bagi Ilona Leánygimnáziumról írásos dokumentációban,
másrészt elektronikus úton rögzítve, mintegy hét évtizedről, összevontan,
a Gimnázium és Szakközépiskola éveiről.

 

 

Dóka Istvánné Rácz Mária  2009. december 13.

 

Kökény Sándorné sz. Kalmár Veronika nevének Keresőbe történő beírása

alapján több, értékes tartalommal megtöltött oldal címe jelenik meg.

Az 1950 IV. a osztálynévsortól elindulva Kalmár Veronika -

Kökény Sándorné munkásságával kapcsolatos írások folyamatában megtekinthetők.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.