Gyakorlati oktatás

«« Vissza ««

"Mondd el, de lehet, hogy elfelejtem;
Mutasd meg és megjegyzem;
Engedd, hogy csináljam és megértem."

(Kung Fu-Ce)

A gyakorlati képzés a középiskolákban 

A középiskolai oktatásban, az ötvenes években gimnáziumi és technikumi iskolatípusok működtek. A gimnáziumi osztályok tanterveiben elméleti tananyagok elsajátítása volt a feladat, technikumi évfolyamokon pedig nagyobb teret kapott a gyakorlati képzés. Itt szakemberek kerültek ki az iskolai évek befejeztével, általános alapműveltség megszerzése mellett.
 
A gimnáziumi oktatásban részesült diákok végzettsége nem volt mindig elegendő a különféle szakterületeken való elhelyezkedéshez. Inkább az egyetemi, főiskolai továbbtanulás alapját szolgálta.
Az oktatás területén profilváltás igénye merült fel. Szükségesnek látszott a gimnáziumi osztályok tanmenetébe általános szakmai ismeretek beiktatása, mely élet-közeliséget adott a középiskolás diákoknak. Rálátást bizonyos szakmák alapismereteire, érintőlegesen. Így, aki valamely szakmát megismerte és megszerette, könnyebben kapcsolódhatott be annak  mélyebb megismerésére, a közvetlen szakmai oktatásába, s egyben rendelkezett már középiskolai érettséggel.
 
Ennek továbblépése volt az oktatás területén az, amikor a gimnáziumi politechnikai oktatást felváltotta az az oktatási profil, ahol a tantárgyak súlypontja elmozdult a szakmai tárgyak felé. A politechnikai képzés továbbfejlesztett változata alkotta a szakközepes tantervek alapját, hogy magasabban képzett szakemberek érettségizhessenek. Létrejött a szakközépiskolai képzés, s ezzel egyidőben a korábbi technikumi képzés megszűnt, s a gimnáziumi oktatás visszatért eredeti funkciójához.
 
 
Internetes idézet:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról

 

Gimnázium

 

A gimnáziumi nevelés-oktatás célja, általános feladatai
A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A gimnázium alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A gimnáziumban tanulók a tevékenységek során elsajátítják a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket és továbbfejlesztik – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási - képességeiket.
 
A gimnázium feladata, hogy a tanulók képessé váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes használatára, kulturált nyelvi magatartásra, valamint az idegen nyelven (nyelveken) történő kommunikációra.
A gimnáziumi nevelés-oktatás egyik legfontosabb célja, hogy a tanulókat a logikus, összefüggésekben, folyamatokban, rendszerekben történő gondolkodásra nevelje, valamint az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazások összekapcsolására.
El kell érni, hogy a tanulók eligazodjanak a különböző információforrásokban, és azok tartalmát célirányosan tudják felhasználni. Fontos az is, hogy nyitottak legyenek a kérdések, problémák, problémahelyzetek iránt, felismerjék a megoldások alternatíváit, képesek legyenek a mérlegelésére, és kellő tudással és társadalmi érzékenységgel törekedjenek a megoldásokra.
 
A nevelés arra is irányul, hogy a tanulók képesek legyenek a tudásra épülő, önálló vélemény, álláspont kialakítására, képviseletére, érvelő megvédésére, a mérlegelő ítéletalkotásra. A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás, az együttműködésre és a kooperációra való készség, a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek és az élethosszig tartó tanulás igényének és készségének kialakítása. A személyiség formálásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be az esztétikai, és az egészséges életmódra való nevelés. Az iskolának biztosítani kell a tanulók intellektuális, érzelmi és testi nevelését, figyelembe véve folyamatos fejlődésüket.
 

Szakközépiskola

 
A szakközépiskolai nevelés-oktatás célja, általános feladatai
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik.
 
A szakközépiskola biztosítja az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.
A szakközépiskola általános célja, hogy érvényesítse a humán értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.
A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására.

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.