Az iskola diákjai a neten

«« Vissza ««

Katona Béla 1988 IV. b

Katona Béla lelkipásztor az interneten

Magamról és családomról

 

1970-ben születtem Budapesten. Szüleim istenfélő környezetben neveltek két nővéremmel együtt. Gyermekkorom Dömsödön, egy aranyos kis Duna parti faluban töltöttem.
Középiskolába Budapestre jártam,
a Bagi Ilona "szakközépbe", ahol a műszerész szakmát tanultam ki.
A szakma tetszett, de az érettségi évében egy szerencsés kimenetelű közúti baleset miatt néhány napra kórházba kellett kerülnöm. Sok - sok kérdés, félelem és bizonytalanság között itt tisztázódott le bennem és kristályosodott ki az elhivatás-tudat a lelkészi hivatásra.
 
Az érettségi után Budapesten a Baptista Teológiai Akadémián kezdtem tanulmányokat. 1993-ban friss diplomámmal Jánoshalmán a helyi Baptista Gyülekezetben kezdtem lelkipásztori munkám, ahová már nem egyedül érkeztem. Feleségemmel, Nórával 1992-ben kötöttem házasságot, s ma már két kisfiút nevelünk. Jánoshalmán gyakorló évemmel együtt 8 szép és kellemes esztendőt töltöttünk, mígnem elfogadtam a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet meghívását és elköltöztünk.
Baptista körökben kialakult gyakorlat ugyanis, hogy a lelkipásztorok hozzávetőlegesen tízévenként szolgálati helyet váltanak, de azért ez sem nem szabály, sem nem törvény.
Ma Kiskunhalason a helyi kis gyülekezettel templomot igyekszünk építeni! Nagyobb kihívás és munka ez, mint hittem!
 
 
Miért lettem Istenben hívő ember?
 
Kézenfekvő lenne azt válaszolnom, hogy Istenben hívő szüleim voltak, akik tanítottak a hitre is. A válasz azonban nem ilyen egyszerű.
Természetesen szüleim szerették volna, ha komolyan elkötelezem magam a Jézus Krisztusba vetett hitre, azonban volt bennem elég méltatlankodás ahhoz, hogy ezt ne lehessen rám erőltetni. Az ok, ami miatt nem kívántam elkötelezett hívő lenni az volt, hogy túl unalmasnak, szűk korlátok között mozgónak, és szomorkásnak tűnt az egész keresztyénség. Én inkább nevetni akartam, de sokat. Istentiszteletekre azért mindig elmentem, igazából szerettem is ott lenni, érdekelt a sok bibliai történet, megfogott azok tanulsága is. Jézus személyét egyszerűen és őszintén csodáltam, de nem gondoltam, hogy valaha is lehetne Jézus világának és az én világomnak közös része.
 
Tizenhárom éves koromban azonban valami megváltozott, ami egészen odáig vezetett, hogy nem csak közös területei lettek az életemnek Jézus Krisztussal, hanem gyakorlatilag személye le is fedte az egész életem, annak minden apró szegleltét, a titkaim is. Mi is történt?
Egy szokványosnak induló nyári táborozáson vettem részt, persze egy baptista táborban, és vártam a kalandokat, a szép kirándulásokat, új barátságokat. Ezek közül volt is minden, plusz egy beszélgetés folyamán egyszerűen rádöbbentem, hogy Isten nem szegényebbé, hanem gazdagabbá akarja tenni az életem. Fogalmazhatnék úgy is, hogy ekkor sejlett fel előttem először a tény, hogy amit Isten tilt és elvesz az életemből, az vagy egy ártalmas, vagy egy szégyenletes dolog, amit pedig nyújt, az egyedülállóan nagyszerű. Konkrétan, van-e nagyobb kiváltság, mint beszélő viszonyba kerülni a világegyetem teremtőjével, aki gazdagabb, mint Bill G., fontosabb, mint egy miniszter, és érdekesebb, mint egy UFO!? Ezek után elhatároztam, keresem Istent!
Első lépéseim a hívő életben ilyen egyszerűen történtek...
 
Templomunk 2007 júniusában
Templomunk
 
Gyülekezetünk 1998-ban nagy feladatot vállalt és belefogott egy új imaház és hitéleti központ építésébe.
Célunk az új Templom építésével az, hogy a XXI. század követelményeinek is megfelelő, komfortos, esztétikus és célszerű épület segítse a baptista hitéleti munkát.
 
Munkánk célja tömören
 
A gyülekezeti tagok hitéletének ápolása és környezetünk testi - lelki jó közérzetének elősegítése. Ennek érdekében épül a mintegy 300 férőhelyes templom, gondolva arra, hogy esetlegesen koncertteremként is használható legyen. Készül 16 kisebb terem nyelvoktatásra, zeneoktatásra, csoportos hitéleti foglalkozásra. A szabadban bárki számára használható autóparkoló és ugyanígy mindenki számára nyitott sportpályák is épülnek.
 
 
Kik a baptisták?
 
A baptista vallás, mely Magyarországon 1905 óta törvényesen elismert vallásfelekezet, a keresztyénség protestáns ágához tartozik. (Az 1947. évi XXXIII. tc. egyenjogúsította a baptistákat a többi bevett egyházakkal) Protestáns annyiban, amennyiben nem katolikus. Mi jobban szeretjük magunkat evangéliuminak vallani, mivel minden törekvésünk az, hogy gyülekezeti és közösségi életünket az evangéliumban és az apostoli levelekben található elvekhez és egyszerűséghez szabjuk.
Teológiánk erősen kálvini, istentiszteletünk egyszerű. Énekből, imából, igeolvasásból és igehirdetésből áll. Az istentisztelet sorrendje nem kötött. Nincs liturgiánk. Minden gyülekezet olyan istentiszteleti sorrendet állapít meg, amilyet akar, s a sorrenden akkor és annyiszor változtathat, amikor és ahányszor jónak látja.
A gyülekezetek függetlenek, s belső ügyeiket, lelkipásztor-választásaikat, a lelki közösségbe való tagfelvételeiket teljesen önállóan intézik. A baptista közösségben nincs püspök, nincs papi rend, nincs papi ruha. A gyülekezeteket lelkipásztorok (prédikátorok) és diakónusok vezetik, de bárki végezhet lelki szolgálatot, igehirdetést, ha erre a gyülekezettől megbízást kap.
 
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az Ő egyszülött fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne az el ne vesszen,
hanem örök élete legyen!"
 
János evangéliuma

 

 
Az oldalt összeállította: Dóka Istvánné 2009. augusztus hóban
 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.